Rss Feed
 1. जिनगी एक टा खेल छी
  सुख दुख केर ई मेल छी

  कहियो जे सुलझि नै सकत
  तेहन ई अगम झेल छी

  संयमतासँ जे नै रहत
  तकरा लेल ई जेल छी

  रूकत नै निरन्तर चलत
  ई अविराम सन रेल छी

  होइत अछि जखन दुख तखन
  दैवक बुझि चलू ठेल छी

  बहरे-मुक्तजिब

  © कुन्दन कुमार कर्ण
  Reactions: 
  | |


 2. प्रिय चलू संग एकातमे
  डुबि रहब मिठगर बातमे

  अनसहज नै बुझू लग हमर
  आउ बैसू हमर कातमे

  अछि बरसि रहल जे मेघ झुमि
  भीज जायब ग बरिसातमे

  गुन गुना लिअ गजल आइ जुनि
  संग मिलि केर सुर सातमे

  फेर एहन मिलत नै समय
  लिअ मजा प्रेमकेँ मातमे

  बहरे – मुतदारिक

  © कुन्दन कुमार कर्ण

  Reactions: 
  | | 3. प्रस्तुत कए रहल छी हम अपन पहिल हजल
  पढू ! हँसू !! हँ, मुदा प्रतिकृया जरुर करब
  --------------------------------------------
  हजल

  एक दिन कनियांसँ भेलै झगडा
  मारलनि ठुनका कहब हम ककरा

  ओ पकडलनि कान आ हम झोंट्टा
  युद्ध चललै कारगिल सन खतरा

  मारि लागल बेलनाकेँ एहन
  फेक देलक आइ आँखिसँ धधरा

  बाघ छी हम एखनो बाहरमे
  की कहू ? घरमे बनल छी मकरा

  एसगर कुन्दन सकत कोना यौ
  ओ हजलकेँ बुझि लए छै फकरा

  मात्राक्रम: 2122-2122-22

  © कुन्दन कुमार कर्ण
  Reactions: 
  | |


 4. गामक खेत, नदी आ ओ आमक फूलवारी
  खेतक कदवा, गँजार आ कुमरौरी, अदौरीकेँ तरकारी
  मरुवाकेँ रोटी आ मारा माछक चहटगर चटनी
  रौद कोन पानि कोन सभमे गीत गाबि कए खटनी
  फूलवारी महँक मचान, ताहिपर तासक विश्व कपकेँ घमासान
  महन्थ थानपर गप्प सरक्काकेँ लागल ओ साँझ भोरक दोकान
  गाछ, वृक्ष, पोखरि, झाँखरि आइ सभ मोन पडैत अछि
  नै जानी किए शहरमे रहितो नजरि ओहने बात तकैत अछि

  © कुन्दन कुमार कर्ण
  Reactions: 
  | |