Rss Feed
 1. आइ लव यू शिव
  हियसँ बाजू शिव

  मोन मन्दिरमे
  सभ सजाबू शिव

  गीतमे सदिखन
  मात्र गाबू शिव

  भक्ति घट घटमे
  भजि जगाबू शिव

  एक नारा बस
  नित लगाबू शिव

  मात्राक्रम : 2122-2

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment